Producenci
Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym mintbooks.pl

Sklep internetowy mintbooks.pl jest prowadzony przez
Bagiński Consulting Tomasz Bagiński

ul. Nowolipie 25/34, 01-002 Warszawa
NIP: 5271877663  REGON 012973236

tel. +48 534 684 479 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sklep Internetowy – w dalszej części Regulaminu Sklep, serwis internetowy dostępny pod adresem www.mintbooks.pl za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Towary.
2. Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki, kursy online) prezentowane w Sklepie Internetowym.
3. Sprzedawca – Bagiński Consulting Tomasz Bagiński z siedzibą na ul. Nowolipie 25/34, 01-002 Warszawa, NIP: 5271877663 e-mail: bok@mintbooks.pl

4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

6. Konsument- pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

7. Klient- Konsument- pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Kupujący - zarówno Klient,  jak i Konsument.

9. Reklamacja- tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Towaru z umową.

10. Konto- jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Towarów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.mintbooks.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Kupującego w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym określa:

a) warunki i zasady składania przez Kupującego Zamówień drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym.

b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym
3. Sprzedawca i Kupujący wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń;
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
b) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
c) dostępu do sieci Internet;

§ 3. Procedura składania Zamówień

1. Kupujący może składać Zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.mintbooks.pl. Kupujący, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”.
2. Kupujący może składać Zamówienia przesyłając e-mailem wypełniony i podpisany formularz off-line.
3. Warunkiem dokonania Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. Nieprawidłowo wypełnione formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane.
4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. 
5. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba, że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

6. Kupujący składając Zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym mintbooks.pl.
7. W zamówieniu (w koszyku), Kupujący wskazuje:
a. zamawiany towar;
b. adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura;
c. jest możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od wydawcy MINT BOOKS
d. sposób odbioru i płatności za zamówienie.

8. Każde złożone Zamówienie jest potwierdzane e-mailem, wysłanym ze sklepu na adres podany w formularzu zakupu.
9. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Kupujący w Zamówieniu.
10. Sklep Internetowy mintbooks.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówionego towaru lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 4. Warunki realizacji Zamówienia

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy na stronie Sklepu Internetowego dokonać wyboru dostępnego Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.
2. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
4. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Kupującego wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
7. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Kupującego do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
9. Po zawarciu umowy, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia złożenia Zamówienia.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy

1.Sklep Internetowy udostępnia następujące formy płatności:
a) Płatność online. Jest to płatność z wykorzystaniem karty płatniczej, przelewu online, lub systemu szybkich płatności. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.
b) Przelew na rachunek Sprzedawcy (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostaje anulowane.
2. Wyboru formy płatności i formy dostawy Kupujący dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.

4. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. Obsługiwane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

5. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Kupujący może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

6. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Kupującego w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

7. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

§ 6. Ceny produktów 

1. Ceny Towarów na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Kupującego na stronie Sklepu.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsumentowi i Klientowi- Konsumentowi  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w dalszej części Regulaminu.

2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Konsumenta i Klienta- Konsumenta  lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego terminem.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Konsument i Klient- Konsument powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres bok@mintbooks.pl

4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Konsument i Klient- Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Konsument odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Bagiński Consulting Tomasz Bagiński, ul. Nowolipie 25/34, 01-002 Warszawa.

6. Zwrot produktów w postaci elektronicznej (e-booki, kursy online) jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku nie pobrania pliku z serwera, nie skorzystania z zamieszczonych treści cyfrowych.

7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi i Klientowi- Konsumentowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta i Klienta- Konsumenta  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego).

8. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Konsumenta i Klienta- Konsumenta forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże numer rachunku bankowego.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe Klienta w tym osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą będą przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu realizacji a) przedmiotu Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”), b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi), c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”), d) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) i obejmuje co najmniej dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu. A w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP. W przypadku otrzymania wyraźnej zgodny Klienta także w innych celach.
3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w ust. 2 mogą być: a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, c) Odbiorcy danych tacy jak: instruktorzy, szkoleniowcy, kurierzy, biuro rachunkowe, banki, kancelarie prawne, Poczta Polska.
4. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto osoba ta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Poufne informacje dotyczące Klienta, w tym dane osobowe Klienta są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 9. Reklamacje

1. Sklep Internetowy mintbooks.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy mintbooks.pl rozpatrzył reklamację jest:
a. dostarczenie na adres MINT BOOKS Bagiński Consulting Tomasz Bagiński, ul. Nowolipie 25/34, 01-002 Warszawa reklamowanego towaru wraz z fakturą, dokumentem zwrotu / reklamacji 
b. posiadanie przez towar wad fabrycznych;
c. zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu;
d. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu;
e. paczka jest niekompletna;
f. reklamacje w przypadku sytuacji opisanych w punkcie c, d i e będą rozpatrywane wyłącznie gdy zostaną zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. 

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy mintbooks.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep Internetowy mintbooks.pl zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi Sklep Internetowy mintbooks.pl.

Warunki wymiany

1. Towary dostępne w Sklepie Internetowym mintbooks.pl podlegają wymianie, jeśli:
a. posiadają wady fabryczne;
b. zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu;
c. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu;
d. paczka jest niekompletna.

2. Reklamacje w przypadku sytuacji opisanych w punkcie b, c i d będą rozpatrywane wyłącznie gdy zostaną zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.
3. Punkty 1 oraz 2 nie mają zastosowania w przypadku e-booków. Ze względu na specyfikę towaru sprzedawane dobra elektroniczne podlegają wymianie tylko i wyłącznie w przypadku niepobrania pliku z serwera.

Zwrot towaru i reklamacje

1. Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony a także musi posiadać oryginalne opakowanie. Klient dokonuje zwrotu produktu na swój koszt.
2. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.
3. Zwrot e-booków jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku niepobrania pliku z serwera.

§10.Rozwiązywanie sporów i postanowienia końcowe

1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będącymi Konsumentami, którzy są Przedsiębiorcami  zawierającymi ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że  posiada ona dla przedsiębiorcy charakter zawodowy, wynikający m.in. z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącego Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej do 2 lat od wydania towaru i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl